تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پزشکی واحد تهران مرکزی از سال 1394 تاسیس و فعالیت خود را در مجتمع دانشگاهی نیایش، واقع درمیدان پونک آغاز نمود.