مسئول آزمایشگاه های مهارت های  بالینی : خانم فریده رسول نژاد

آدرس: تهران، پونک، بلوار امام حسن، مجتمع نیایش، ساختمان شماره 2، طبقه سوم، دانشکده علوم پزشکی، آزمایشگاه های مهارت های بالینی

      44600166    

 fa.rasoulnejad@gmail.com