مسئول کتابخانه : خانم حبیبی

آدرس: تهران، پونک، بلوار امام حسن، مجتمع نیایش، ساختمان شماره 2، طبقه سوم، کتابخانه دانشکده علوم پزشکی

      44600162