مسئول فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی : ساسان محمدی

شماره تلفن دفتر : 02144600167

رزومه علمی